Mã tựa phần mềm của tôi bắt đầu bằng các chữ GMG và tôi không thể quy đổi mã.