Các yêu cầu tối thiểu để tải xuống và chạy các phần mềm có trong các ưu đãi là gì?