Điều gì xảy ra với các mã của tựa phần mềm sau khi chương trình khuyến mãi hết hạn?